BAS kontoplan

Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.

BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna. Srf konsulterna finns representerade i BAS-intressenternas Förening. Srf konsulterna har också uppdraget att sköta administration samt förvaltning och uppdatering av innehållet i BAS-produkterna.

Mer information om BAS, deras kontoplan och andra produkter hittar du på bas.se

BAS-kontoplanen för 2024

1 Tillgångar

2 Eget kapital och skulder

3 Rörelsens inkomster/intäkter

4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

5–6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader