Myndigheter – redovisning, bolagsrätt, skatt och företagande

Här finns länkar till några viktiga myndigheter och webbplatser som ger relevant information kopplat till redovisning, bolagsrätt, skatt och företagande.

Bokföringsnämnden >>
Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Det sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen samt årsredovisningslagen.

Bolagsverket >>
Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar.

Skatteverket >>
Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Det är till Skatteverket som du lämnar deklaration om inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Skatteverket – Rättslig vägledning >>
Här finns lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns även Skatteverkets föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden, meddelanden m.m.

verksamt.se >>
På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.