Srf Mallar för årsredovisning och årsbokslut

Srf konsulterna presenterar här fyra exempelmallar för K2 årsredovisning, K2-årsredovisning med förkortad balans- och resultaträkning, K3 årsredovisning samt en för ett årsbokslut.

Mallarna för upprättande av årsredovisning är i första hand avsedda för mindre företag. Det innebär att det finns områden som inte behandlas fullt ut. Krav som endast gäller större samt noterade företag behandlas inte närmare. Till exempel finns inget exempel med kassaflödesanalys.

Årsredovisningsmallarna är gjorda för aktiebolag och bygger på aktuella versioner av K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1). Mallen med sammanslagna balans- och resultaträkningar bygger på  K2-regelverket.

Slutligen finns en årsbokslutsmall som baseras på regelverket BFNAR 2017:3 Årsbokslut. I mallen exemplifieras hur det kan se ut för en enskild firma.

Praktiskt om Srf-mallarna

En årsredovisning som upprättas enligt Srf mallarna, med de kompletteringar som det enskilda fallet kräver, följer god redovisningssed och ger en rättvisande bild, samt godtas hos registreringsmyndighet.

Vår förhoppning är att du som läsare här kan hitta mallar som underlättar tillämpningen av gällande årsboksluts- och årsredovisningsregler, vilket i sin tur bidrar till att ytterligare utveckla och förbättra standarden på företagets årsbokslut och årsredovisningar.

Srf konsulterna välkomnar synpunkter på mallarna via e-post, info@srfkonsult.se.