1 Tillgångar

*= ändring eller tillägg jämfört med 2023

10 Immateriella anläggningstillgångar

Huvudkonton

Underkonton

1010[Ej K2] Utvecklingsutgifter 1011[Ej K2] Balanserade utgifter utveckling
1012[Ej K2] Balanserade utgifter för programvaror
1018[Ej K2] Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter
1019[Ej K2] Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter
1020 Koncessioner m.m. 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.
1030 Patent 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent
1039 Ackumulerade avskrivningar på patent
1040 Licenser 1048 Ackumulerade avskrivningar på licenser
1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser
1050 Varumärken 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken
1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1070 Goodwill 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill
1080 Förskott för immateriella anläggningstillgångar 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar
1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar

 

11 Byggnader och mark

1110 Byggnader 1111 Byggnader på egen mark
1112 Byggnader på annans mark
1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
1130 Mark
1140 Tomter och obebyggda markområden
1150 Markanläggningar 1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar
1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad
1188 Förskott för byggnader och mark

 

12 Maskiner och inventarier

1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1211 Maskiner
1213 Andra tekniska anläggningar
1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
1220 Inventarier och verktyg 1221 Inventarier
1222 Byggnadsinventarier
1223 Markinventarier
1225 Verktyg
1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg
1230 Installationer 1231 Installationer på egen fastighet
1232 Installationer på annans fastighet
1238 Ackumulerade nedskrivningar på
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer
1240 Bilar och andra transportmedel 1241 Personbilar
1242 Lastbilar
1243 Truckar
1244 Arbetsmaskiner
1245 Traktorer
1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar
1247 Båtar, flygplan och helikoptrar
1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel
1250 Datorer 1251 Datorer, företaget
1257 Datorer, personal
1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer
1260[Ej K2] Leasade tillgångar 1269[Ej K2] Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar
1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier 1281 Pågående nyanläggningar,maskiner inventarier
1288 Förskott för maskiner och inventarier
1290 Övriga materiella anläggningstillgångar 1291 Konst och liknande tillgångar
1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång
1298 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg
1229 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggnings­tillgångar

 

13 Finansiella anläggningstillgångar

1310 Andelar i koncernföretag 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag
1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag
1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag
1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag
1316 Andra andelar i svenska koncernföretag
1317 Andra andelar i utländska koncernföretag
1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag
1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag
1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag
1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag
1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1331 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag
1332 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag
1333 Andelar i gemensamt styrda företag
1334 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
1336 Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1337 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag
1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1341 Långfristiga fordringar hos intresseföretag
1342 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
1343 Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1344 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1347 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1348 Ackumulerade nedskrivningar intresseföretag av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1350 Andelar och värdepapper i andra företag 1351 Andelar i noterade företag
1352 Andra andelar
1353 Andelar i bostadsrättsföreningar
1354 Obligationer
1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag
1357 Andelar i handelsbolag, andra företag
1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper
1360 Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del 1369 Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del
1370[Ej K2] Uppskjuten skattefordran
1380 Andra långfristiga fordringar 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag
1381 Långfristiga reversfordringar
1382 Långfristiga fordringar hos anställda
1383 Lämnade depositioner, långfristiga
1384 Derivat
1385 Kapitalförsäkring
1387 Långfristiga kontraktsfordringar
1388 Långfristiga kundfodringar
1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar

 

14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten

1410 Lager av råvaror 1419 Förändring av lager av råvaror
1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
1440 Produkter i arbete 1449 Förändring av produkter i arbete
1450 Lager av färdiga varor 1459 Förändring av lager av färdiga varor
1460 Lager av handelsvaror 1471 Lager av varor VMB
1466 Nedskrivning av varor VMB
1467 Lager av varor VMB förenklad
1469 Förändring av lager av handelsvaror
1470 Pågående arbeten 1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader
1478 Pågående arbeten, fakturering
1479 Förändring av pågående arbeten
1480 Förskott för varor och tjänster 1481 Remburser
1489 Övriga förskott till leverantörer
1490 Övriga lagertillgångar 1491 Lager av värdepapper
1492 Lager av fastigheter
1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång

 

15 Kundfordringar

1510 Kundfordringar 1511 Kundfordringar
1512 Belånade kundfordringar (factoring)
1513 Kundfordringar – delad faktura
1516 Tvistiga kundfordringar
1518 [Ej K2] Ej reskontraförda kundfordringar
1519 Nedskrivning av kundfordringar
1520 Växelfordringar 1525 Osäkra växelfordringar
1529 Nedskrivning av växelfordringar
1530 Kontraktsfordringar 1531 Kontraktsfordringar
1532 Belånade kontraktsfordringar
1536 Tvistiga kontraktsfordringar
1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar
1550 Konsignationsfordringar
1560 Kundfordringar hos koncernföretag 1561 Övriga förskott till leverantörer
1562 Kundfordringar hos dotterföretag
1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag
1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag
1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag
1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1571 Kundfordringar hos intresseföretag
1572 Kundfordringar hos gemensamt styrda företag
1573 Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1580 Fordringar för kontokort och kuponger

 

16 Övriga kortfristiga fordringar

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1611 Reseförskott
1612 Kassaförskott
1613 Övriga förskott
1513 Kundfordringar – delad faktura
1614 Tillfälliga lån till anställda
1619 Övriga fordringar hos anställda
1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
1640 Skattefordringar
1650 Momsfordran
1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag
1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1671 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag
1672 Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
1673 Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
1680 Andra kortfristiga fordringar 1681 Utlägg för kunder
1682 Kortfristiga lånefordringar
1683 Derivat
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer
1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar
1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar
1689 Övriga kortfristiga fordringar
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital

 

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1710 Förutbetalda hyreskostnader
1720 Förutbetalda leasingavgifter
1730 Förutbetalda försäkringspremier
1740 Förutbetalda räntekostnader
1750 Upplupna hyresintäkter
1760 Upplupna ränteintäkter
1770 Tillgångar av kostnadsnatur
1780 Upplupna avtalsintäkter
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

18 Kortfristiga placeringar

1810 Andelar i börsnoterade företag
1820 Obligationer
1830 Konvertibla skuldebrev
1860 Andelar i koncernföretag, kortfristigt
1880 Andra kortfristiga placeringar 1886 Derivat
1889 Andelar i övriga företag
1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

 

19 Kassa och bank

1910 Kassa 1911 Huvudkassa
1830 Konvertibla skuldebrev 1912 Kassa 2
1860 Andelar i koncernföretag 1913 Kassa 3
1920 Plusgiro
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1940 Övriga bankkonton
1950 Bankcertifikat
1960 Koncernkonto moderföretag
1970 Särskilda bankkonton 1972 Upphovsmannakonto
1973 Skogskonto
1974 Spärrade bankmedel
1979 Övriga särskilda bankkonton
1980 Valutakonton
1990 Redovisningsmedel