2 Eget kapital och skulder

*= ändring eller tillägg jämfört med 2023

20 Eget kapital

Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag

2010 Eget kapital, delägare 1 2011 Egna varuuttag
2013 Övriga egna uttag
2017 Årets kapitaltillskott
2018 Övriga egna insättningar
2019 Årets resultat, delägare 1

Eget kapital för delägare 2–4 i handels- och kommanditbolag

2020 Eget kapital, delägare 2
2030 Eget kapital, delägare 3
2040 Eget kapital, delägare 4

Expansionsfond för enskild näringsidkare

2050 Avsättning till expansionsfond

Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

2060 Eget kapital i ideella föreningar stiftelser och registrerade trossamfund 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/ grundkapital
2065 Förändring i fond för verkligt värde
2066 Värdesäkringsfond
2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital
2068 Vinst eller förlust från föregående år
2069 Årets resultat
2070 Ändamålsbestämda medel 2071 Ändamål 1
2072 Ändamål 2

Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar

2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital
2082 Ej registrerat aktiekapital
2083 Medlemsinsatser
2084 Förlagsinsatser
2085 Uppskrivningsfond
2086 Reservfond
2087 Insatsemission (ekonomiska föreningar)
Kontot används både i aktiebolag och ekonomiska föreningar. I en ekonomisk fören­ing används kontot på samma sätt som tidigare. 
2087 Bunden överkursfond (aktiebolag)
Kontot används både i aktiebolag och ekonomiska föreningar. I en ekonomisk fören­ing används kontot på samma sätt som tidigare. 
2088 Fond för yttre underhåll
2089[Ej K2] Fond för utvecklingsutgifter
2090 Fritt eget kapital 2091 Balanserad vinst eller förlust
2092[Ej K2] Mottagna/lämnade koncernbidrag
2093 Erhållna aktieägartillskott
2094 Egna aktier
2095 Fusionsresultat
2096[Ej K2] Fond för verkligt värde
2097 Fri överkursfond
2098 Vinst eller förlust från föregående år
2099 Årets resultat

 

21 Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder för juridiska personer

2110 Periodiseringsfonder
2120 Periodiseringsfonder 2120 Periodiseringsfond 2020
2121 Periodiseringsfond 2021
2122 Periodiseringsfond 2022
2123 Periodiseringsfond 2023
2124 Periodiseringsfond 2024
2125* Periodiseringsfond 2025
2127 Periodiseringsfond 2017
2128 Periodiseringsfond  2018
2129 Periodiseringsfond  2019
2130 Periodiseringsfonder 2130 Periodiseringsfond 2020 – nr 2
2131 Periodiseringsfond 2021 – nr 2
2132 Periodiseringsfond 2022 – nr 2
2133 Periodiseringsfond 2023 – nr 2
2134 Periodiseringsfond 2024 – nr 2
2135* Periodiseringsfond 2025 – nr 2
2137 Periodiseringsfond 2017 – nr 2
2138 Periodiseringsfond 2018 – nr 2
2139 Periodiseringsfond 2019 – nr 2
Övriga obeskattade reserver
2150 Ackumulerade överavskrivningar 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar
2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier
2160 Ersättningsfond 2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier
2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar
2164 Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
2190 Övriga obeskattade reserver 2196 Lagerreserv
2199 Övriga obeskattade reserver

 

22 Avsättningar

2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen
2220 Avsättningar för garantier
2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2240 [Ej K2] Avsättningar för uppskjutna skatter
2250 Övriga avsättningar för skatter 2252 Avsättningar för tvistiga skatter
2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost
2290 Övriga avsättningar

 

23 Långfristiga skulder

2310 Obligations- och förlagslån
2320 Konvertibla lån och liknande 2321 Konvertibla lån
2322 Lån förenade med optionsrätt
2323 Vinstandelslån
2324 Kapitalandelslån
2330 Checkräkningskredit Alternativ 1
2331 Checkräkningskredit 1
2332 Checkräkningskredit 2
Alternativ 2
2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1
2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2
2335 Beviljad checkräkningskredit 1
2336 Beviljad checkräkningskredit 2
2340 Byggnadskreditiv
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2351 Fastighetslån, långfristig del
2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut
2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut
2360 Långfristiga skulder till koncernföretag 2361 Långfristiga skulder till moderföretag
2362 Långfristiga skulder till dotterföretag
2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag
2370 Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i  2371 Långfristiga skulder till intresseföretag
2372 Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2373 Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2390 Övriga långfristiga skulder 2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del
2392 Villkorliga långfristiga skulder
2393 Lån från närstående personer, långfristig del
2394 Långfristiga leverantörskrediter
2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta
2396 Derivat
2397 Mottagna depositioner, långfristiga
2399 Övriga långfristiga skulder

 

 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut 2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut
2412 Byggnadskreditiv, kortfristig del
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut
2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut
2420 Förskott från kunder 2421 Ej inlösta presentkort
2429 Övriga förskott från kunder
2430 Pågående arbeten 2431 Pågående arbeten, fakturering
2438 Pågående arbeten, nedlagda kostnader
2439 Beräknad förändring av pågående arbeten
2440 Leverantörsskulder 2441 Leverantörsskulder
2443 Konsignationsskulder
2445 Tvistiga leverantörsskulder
2448 [Ej K2] Ej reskontraförda leverantörsskulder
2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2460 Leverantörsskulder till koncernföretag 2461 Leverantörsskulder till moderföretag
2462 Leverantörsskulder till dotterföretag
2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag
2470 Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i  2471 Leverantörsskulder till intresseföretag
2472 Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag
2473 Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2480 Checkräkningskredit, kortfristig
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 2491 Avräkning spelarrangörer
2492 Växelskulder
2499 Andra övriga kortfristiga skulder

 

25 Skatteskulder

2510 Skatteskulder 2512 Beräknad inkomstskatt
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515 Beräknad avkastningsskatt
2516 Moms
2517 Beräknad utländsk skatt
2518 Betald F-skatt

 

26 Moms och punktskatter

2610 Utgående moms, 25% 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%
2612 Utgående moms på egna uttag, 25%
2613 Utgående moms för uthyrning, 25%
2614 Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 25%
2615 Utgående moms, import av varor, 25%
2616 Utgående moms VMB, 25%
2618 Vilande utgående moms, 25%
2620 Utgående moms, 12% 2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%
2622 Utgående moms på egna uttag, 12%
2623 Utgående moms för uthyrning, 12%
2624 Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 12%
2625 Utgående moms, import av varor, 12%
2626 Utgående moms VMB, 12%
2628 Vilande utgående moms, 12%
2630 Utgående moms, 6% 2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%
2632 Utgående moms på egna uttag, 6%
2633 Utgående moms för uthyrning, 6%
2634 Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 6%
2635 Utgående moms, import av varor, 6%
2636 Utgående moms VMB, 6%
2638 Vilande utgående moms, 6%
2640 Ingående moms 2641 Debiterad ingående moms
2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet
2646 Ingående moms på uthyrning
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige
2648 Vilande ingående moms
2649 Ingående moms, blandad verksamhet
2650 Redovisningskonto för moms
2660 Punktskatter
2670* Utgående moms på försäljning inom EU, OSS

 

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

2710 Personalskatt
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
2732 Avräkning särskild löneskatt
2740 Avtalade sociala avgifter
2750 Utmätning i lön m.m.
2760 Semestermedel 2761 Avräkning semesterlöner
2762 Semesterlönekassa
2790 Övriga löneavdrag 2791 Personalens intressekonto
2792 Lönsparande
2793 Gruppförsäkringspremier
2794 Fackföreningsavgifter
2795 Mätnings- och granskningsarvoden
2799 Övriga löneavdrag

 

28 Övriga kortfristiga skulder

2810 Avräkning för factoring och belånade kontrakts fordringar 2811 Avräkning för factoring
2812 Avräkning för belånade fordringar kontraktsfordringar
2820 Kortfristiga skulder till anställda 2821 Löneskulder
2822 Reseräkningar
2823 Tantiem, gratifikationer
2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda
2830 Avräkning för annans räkning
2840 Kortfristiga låneskulder 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder
2849 Övriga kortfristiga låneskulder
2850 Avräkning för skatte och avgifter (skattekonto) 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag 2861 Kortfristiga skulder till moderföretag
2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag
2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag
2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i  2871 Kortfristiga skulder till intresseföretag
2872 Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag
2873 Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
2880 Skuld erhållna bidrag
2890 Övriga kortfristiga skulder 2891 Skulder under indrivning
2892 Inre reparationsfond/underhållsfond
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del
2895 Derivat (kortfristiga skulder)
2897 Mottagna depositioner, kortfristiga
2898 Outtagen vinstutdelning
2899 Övriga kortfristiga skulder

 

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2910 Upplupna löner 2911 Löneskulder
2912 Ackordsöverskott
2919 Övriga upplupna löner
2920 Upplupna semesterlöner
2930 Upplupna pensionskostnader 2931 Upplupna pensionsutbetalningar
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknads försäkringar
2959 Upplupna avtalade pensions­försäkringsavgifter, deklarationspost
2960 Upplupna räntekostnader
2970 Förutbetalda intäkter 2971 Förutbetalda hyresintäkter
2972 Förutbetalda medlemsavgifter
2979 Övriga förutbetalda intäkter
2980 Upplupna avtalskostnader
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2991 Beräknat arvode för bokslut
2992 Beräknat arvode för revision
2993 Ospecificerad skuld till leverantörer
2995* Ej ankomna leverantörsfakturor
2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2999 OBS-konto