3 Rörelsens inkomster/intäkter

*= ändring eller tillägg jämfört med 2023

30–34 Huvudintäkter

Fria kontogrupper(nedanstående konton är enbart exempel)
3000 Försäljning inom Sverige 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms
3002 Försäljning inom Sverige, 12 % moms
3003 Försäljning inom Sverige, 6 % moms
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri
3100 Försäljning av varor utanför Sverige 3105 Försäljning varor till land utanför EU
3106 Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig
3108 Försäljning varor till annat EU-land, momsfri
3200 Försäljning VMB och omvänd moms 3211 Försäljning positiv VMB 25 %
3212 Försäljning negativ VMB 25 %
3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms
3300 Försäljning av tjänster utanför Sverige 3305 Försäljning tjänster till land utanför EU
3400 Försäljning, egna uttag 3401 Egna uttag momspliktiga, 25 %
3402 Egna uttag momspliktiga, 12 %
3403 Egna uttag momspliktiga, 6 %
3404 Egna uttag, momsfria

 

35 Fakturerade kostnader

3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)
3510 Fakturerat emballage 3511 Fakturerat emballage
3518 Returnerat emballage
3520 Fakturerade frakter 3521 Fakturerade frakter, EU-land
3522 Fakturerade frakter, export
3530 Fakturerade tull- och spedi tionskostnader m.m.
3540 Faktureringsavgifter 3541 Fakturerade frakter, EU-land
3542 Fakturerade frakter, export
3550 Fakturerade resekostnader
3560 Fakturerade kostnader till koncernföretag 3561 Fakturerade kostnader till moderföretag
3562 Fakturerade kostnader till dotterföretag
3563 Fakturerade kostnader till andra koncernföretag
3570 Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i
3590 Övriga fakturerade kostnader

 

36 Rörelsens sidointäkter

3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)
3610 Försäljning av material 3611 Försäljning av råmaterial
3612 Försäljning av skrot
3613 Försäljning av förbrukningsmaterial
3619 Försäljning av övrigt material
3620 Tillfällig uthyrning av personal
3630 Tillfällig uthyrning av transportmedel
3670 Intäkter från värdepapper 3671 Försäljning av värdepapper
3672 Utdelning från värdepapper
3679 Övriga intäkter från värdepapper
3680 Management fees
3690 Övriga sidointäkter

 

37 Intäktskorrigeringar

3700 Intäktskorrigeringar (gruppkonto)
3710 Ofördelade intäktsreduktioner
3730 Lämnade rabatter 3731 Lämnade kassarabatter
3732 Lämnade mängdrabatter
3740 Öres- och kronutjämning
3750 Punktskatter 3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)
3752 Skuldförda punktskatter (debetkonto)
3790 Övriga intäktskorrigeringar

 

38 Aktiverat arbete för egen räkning

3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)
3840 Aktiverat arbete (material)
3850 Aktiverat arbete (omkostnader)
3870 Aktiverat arbete (personal)

 

39 Övriga rörelseintäkter

3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)
3910 Hyres- och arrendeintäkter 3911 Hyresintäkter
3912 Arrendeintäkter
3913 Frivilligt momspliktiga hyresintäkter
3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter
3920 Provisionsintäkter, licens­intäkter och royalties 3921 Provisionsintäkter
3922 Licensintäkter och royalties
3925 Franchiseintäkter
3940 Orealiserade negativa/positiva värdeförändringar på säkringsinstrument
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
3970 Vinst vid avyttring av immateri­ella och materiella anläggnings­tillgångar 3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier
3980 Erhållna offentliga bidrag 3981 Erhållna EU-bidrag
3985 Erhållna statliga bidrag
3987 Erhållna kommunala bidrag
3988 Erhållna offentliga bidrag för personal
3989 Övriga erhållna offentliga bidrag
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter 3991 Konfliktersättning
3992 Erhållna skadestånd
3993 Erhållna donationer och gåvor
3994 Försäkringsersättningar
3995 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär
3996 Erhållna reklambidrag
3997 Sjuklöneersättning
3998 Återbäring av överskott från försäkringsföretag
3999 Övriga rörelseintäkter