5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

*= ändring eller tillägg jämfört med 2023

 50 Lokalkostnader

5000 Lokalkostnader (gruppkonto
5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler
5012 Hyra för garage
5013 Hyra för lagerlokaler
5020 El för belysning
5030 Värme
5040 Vatten och avlopp
5050 Lokaltillbehör
5060 Städning och renhållning 5061 Städning
5062 Sophämtning
5063 Hyra för sopcontainer
5064 Snöröjning
5065 Trädgårdsskötsel
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla

 

51 Fastighetskostnader

5100 Fastighetskostnader (gruppkonto)
5110 Tomträttsavgäld/arrende
5120 El för belysning
5130 Värme 5131 Uppvärmning
5132 Sotning
5140 Vatten och avlopp
5160 Städning och renhållning 5161 Städning
5162 Sophämtning
5163 Hyra för sopcontainer
5164 Snöröjning
5165 Trädgårdsskötsel
5170 Reparation och underhåll av fastighet
5190 Övriga fastighetskostnader 5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5192 Fastighetsförsäkringspremier
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning
5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla
5199 Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla

 

52 Hyra av anläggningstillgångar

5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 5211 Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar
5212 Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar
5220 Hyra av inventarier och verktyg 5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg
5222 Leasing av inventarier och verktyg
5250 Hyra av datorer 5251 Korttidshyra av datorer
5252 Leasing av datorer
5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

 

53 Energikostnader

5300 Energikostnader (gruppkonto
5310 El för drift
5320 Gas
5330 Eldningsolja
5340 Stenkol och koks
5350 Torv, träkol, ved och annat träbränsle
5360 Bensin, fotogen och motorbrännolja
5370 Fjärrvärme, kyla och ånga
5380 Vatten
5390 Övriga energikostnader

 

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)
5410 Förbrukningsinventarier 5411 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5412 Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5420 Programvaror
5430 Transportinventarier
5440 Förbrukningsemballage
5460 Förbrukningsmaterial
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 5491 Övriga förbrukningsinventarier med livslängd en på mer än ett år
5492 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5493 Övrigt förbrukningsmaterial

 

55 Reparation och underhåll

5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)
5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.
5530 Reparation och underhåll av installationer
5550 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder
5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll

 

56 Kostnader för transportmedel

5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto)
5610 Personbilskostnader 5611 Drivmedel för personbilar
5612 Försäkring och skatt för personbilar
5613 Reparation och underhåll av personbilar
5615 Leasing av personbilar
5616 Trängselskatt, avdragsgill
5619 Övriga personbilskostnader
5620 Lastbilskostnader
5630 Truckkostnader
5640 Kostnader för arbetsmaskiner
5650 Traktorkostnader
5660 Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader
5690 Övriga kostnader för transportmedel

 

57 Frakter och transporter

5700 Frakter och transporter (gruppkonto)
5710 Frakter, transporter och för­säkringar vid varudistribution
5720 Tull- och speditionskostnader m.m.
5730 Arbetstransporter
5790 Övriga kostnader för frakter och transporter

 

58 Resekostnader

5800 Resekostnader (gruppkonto)
5810 Biljetter
5820 Hyrbilskostnader
5830 Kost och logi 5831 Kost och logi i Sverige
5832 Kost och logi i utlandet
5890 Övriga resekostnader

 

59 Reklam och PR

5900 Reklam och PR (gruppkonto)
5910 Annonsering
5920 Utomhus- och trafikreklam
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam
5940 Utställningar och mässor
5950 Butiksreklam och återförsäljarreklam
5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar
5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam
5980 PR, institutionell reklam och sponsring
5990 Övriga kostnader för reklam och PR

 

60 Övriga försäljningskostnader

6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6010 Kataloger, prislistor m.m.
6020 Egna facktidskrifter
6030 Speciella orderkostnader
6040 Kontokortsavgifter
6050 Försäljningsprovisioner 6055 Franchisekostnader o.dyl
6060 Kreditförsäljningskostnader 6061 Kreditupplysning
6062 Inkasso och KFM-avgifter
6063 Kreditförsäkringspremier
6064 Factoringavgifter
6069 Övriga kreditförsäljningskostnader
6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill
6072 Representation, ej avdragsgill
6080 Bankgarantier
6090 Övriga försäljningskostnader

 

61 Kontorsmateriel och trycksaker

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)
6110 Kontorsmateriel
6150 Trycksaker

 

62 Tele och post

6200 Tele och post (gruppkonto)
6210 Telekommunikation 6211 Fast telefoni
6212 Mobiltelefon
6213 Mobilsökning
6214 Fax
6215 Telex
6230 Datakommunikation
6250 Postbefordran

 

63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)
6310 Företagsförsäkringar
6320 Självrisker vid skada
6330 Förluster i pågående arbeten
6340 Lämnade skadestånd 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla
6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla
6350 Förluster på kundfordringar 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar
6352 Befarade förluster på kundfordringar
6360 Garantikostnader 6361 Förändring av garantiavsättning
6362 Faktiska garantikostnader
6370 Kostnader för bevakning och larm
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar
6390 Övriga riskkostnader

 

64 Förvaltningskostnader

6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)
6410 Styrelsearvoden som inte är lön
6420 Ersättningar till revisor 6421 Revision
6422 Rådgivning
6423 Skatterådgivning – revisor
6424 Övriga tjänster – revisor
6430 Management fees
6440 Årsredovisning och delårs­rapporter
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
6490 Övriga förvaltningskostnader

 

65 Övriga externa tjänster

6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6510 Mätningskostnader
6520 Ritnings- och kopierings­kostnader
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6550 Konsultarvoden 6551 Arkitekttjänster
6552 Teknisk provning och analys
6553 Tekniska konsulttjänster
6554 Finansiell- och övrig ekonomisk rådgivning
6555 Skatterådgivning
6556 Köpta tjänster avseende forskning och utveckling
6559 Övrig konsultverksamhet
6590 Övriga externa tjänster

 

66 (Fri kontogrupp)

 

67 (Fri kontogrupp)

 

68 Inhyrd personal

6800 Inhyrd personal (gruppkonto)
6810 Inhyrd produktionspersonal
6820 Inhyrd lagerpersonal
6830 Inhyrd transportpersonal
6840 Inhyrd kontors- och ekonomi­personal
6850 Inhyrd IT-personal
6860 Inhyrd marknads- och för­säljningspersonal
6870 Inhyrd restaurang- och butiks­personal
6880 Inhyrda företagsledare
6890 Övrig inhyrd personal

 

69 Övriga externa kostnader

6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)
6910 Licensavgifter och royalties
6920 Kostnader för egna patent
6930 Kostnader för varumärken m.m.
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter
6950 Tillsynsavgifter myndigheter
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6980 Föreningsavgifter 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
6990 Övriga externa kostnader 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla
6993 Lämnade bidrag och gåvor
6996 Betald utländsk inkomstskatt
6997 Obetald utländsk inkomstskatt
6998 Utländsk moms
6999 Ingående moms, blandad verksamhet