7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

*= ändring eller tillägg jämfört med 2023

70 Löner till kollektivanställda

7000 Löner till kolle (gruppkonto)
7010 Löner till kollektivanställda 7011 Löner till kollektivanställda
7012 Vinstandelar till kollektivanställda
7013 Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21 %
7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda
7018 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda
7030 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda) 7031 Löner till kollektivanställda utlandsanställda
7032 Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7037 Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)
7038 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)
7039 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7080 Löner till kollektivanställda 7081 Sjuklöner till kollektivanställda
7082 Semesterlöner till kollektivanställda
7083 Föräldraersättning till kollektivanställda
7089 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid
7090 Förändring av semester­löneskuld

 

71 (Fri kontogrupp)

 

72 Löner till tjänstemän och företagsledare

7200 Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)
7210 Löner till tjänstemän 7211 Löner till tjänstemän
7212 Vinstandelar till tjänstemän
7213 Lön Växa-stöd tjänstemän 10,21 %
7217 Avgångsvederlag till tjänstemän
7218 Bruttolöneavdrag, tjänstemän
7219 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän
7220 Löner till företagsledare 7221 Löner till företagsledare
7222 Tantiem till företagsledare
7227 Avgångsvederlag till företagsledare
7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare
7229 Upplupna löner och tantiem till företagsledare
7230 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) 7231 Löner till tjänstemän och ftgsledare ftgsledare (utlandsanställda)(utlandsanställda)
7232 Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7237 Avgångsvederlag till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7238 Bruttolöneavdrag, tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7239 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7240 Styrelsearvoden
7280 Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid 7281 Sjuklöner till tjänstemän
7282 Sjuklöner till företagsledare
7283 Föräldraersättning till tjänstemän
7284 Föräldraersättning till företagsledare
7285 Semesterlöner till tjänstemän
7286 Semesterlöner till företagsledare
7288 Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid
7289 Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid
7290 Förändring av semesterlöne­skuld 7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän
7292 Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare

 

73 Kostnadsersättningar och förmåner

7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
7310 Kontanta extraersättningar 7311 Ersättningar för sammanträden m.m.
7312 Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar
7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader
7314 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader
7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen
7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder
7317 Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg
7318 Felräkningspengar
7319 Övriga kontanta extraersättningar
7320 Traktamenten vid tjänsteresa 7321 Skattefria traktamenten, Sverige
7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige
7323 Skattefria traktamenten, utlandet
7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet
7330 Bilersättningar 7331 Skattefria bilersättningar
7332 Skattepliktiga bilersättningar
7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri
7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder
7370 Representationsersättningar
7380 Kostnader för förmåner till anställda 7381 Kostnader för fri bostad
7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider
7383 Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen
7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder
7385 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder
7386 Subventionerad ränta
7387 Kostnader för lånedatorer
7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner
7389 Övriga kostnader för förmåner
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner 7391 Kostnad för trängselskatteförmån
7392 Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster

 

74 Pensionskostnader

7400 Pensionskostnader (gruppkonto)
7410 Pensionsförsäkringspremier 7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar
7420 Förändring av pensionsskuld
7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad
7440 Förändring av pensions­stiftelsekapital 7441 Överföring av medel till pensionsstiftelse
7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse
7460 Pensionsutbetalningar 7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda
7462 Pensionsutbetalningar till f.d tjänstemän
7463 Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare
7470 Förvaltnings- och kredit­försäkringsavgifter
7490 Övriga pensionskostnader

 

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % 7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar
7512 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden
7515 Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar
7516 Arbetsgivaravgifter på arvoden
7518 Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder
7530 Särskild löneskatt 7531 Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.
7532 Särskild löneskatt pensions­kostnader, deklarationspost
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader
7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel 7551 Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner
7552 Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar
7553 Avkastningsskatt 30 % försäkringsföretag m.fl.
7554 Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar
7570 Premier för arbetsmarknads­försäkringar 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar
7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
7580 Gruppförsäkringspremier 7581 Grupplivförsäkringspremier
7582 Gruppsjukförsäkringspremier
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier
7589 Övriga gruppförsäkringspremier
7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

 

76 Övriga personalkostnader

7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)
7610 Utbildning
7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill
7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill
7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill
7650 Sjuklöneförsäkring
7670 Förändring av personal­stiftelsekapital 7671 Avsättning till personalstiftelse
7678 Gottgörelse från personalstiftelse
7690 Övriga personalkostnader 7691 Personalrekrytering
7692 Begravningshjälp
7693 Fritidsverksamhet
7699 Övriga personalkostnader

 

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

7710 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7720 Nedskrivningar av byggnader och mark
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier
7740 Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
7760 Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggnings­tillgångar
7770 Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark
7780 Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier
7790 Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

 

78 Avskrivningar enligt plan

7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 7811 Avskrivningar på balanserade utgifter
7812 Avskrivningar på koncessioner m.m.
7813 Avskrivningar på patent
7814 Avskrivningar på licenser
7815 Avskrivningar på varumärken
7816 Avskrivningar på hyresrätter
7817 Avskrivningar på goodwill
7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar 7821 Avskrivningar på byggnader
7824 Avskrivningar på markanläggningar
7829 Avskrivningar på övriga byggnader
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier 7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg
7833 Avskrivningar på installationer
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel
7835 Avskrivningar på datorer
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar
7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier
7840 Avskrivningar på förbättrings­utgifter på annans fastighet

 

79 Övriga rörelsekostnader

7940 [Ej K2] Orealiserade positiva/negativa värdeförändringar på säkringsinstrument
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar 7971 Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
7972 Förlust vid avyttring av byggnader och mark
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier
7990 Övriga rörelsekostnader