8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader

*= ändring eller tillägg jämfört med 2023

80 Resultat från andelar i koncernföretag

8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag
8016 Emissionsinsats, koncernföretag
8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag 8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag
8030 Resultatandelar från handels­bolag (dotterföretag)
8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag 8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8076 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag
8077 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag
8080 Återföringar av nedskriv­ningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag 8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag
8086 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag
8087 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag

 

81 Resultat från andelar i intresseföretag

8110 Utdelning på andelar i intresse­företag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 8111 Utdelningar på andelar i intresseföretag
8112 Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag
8113 Utdelningar på andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8116 Emissionsinsats, intresseföretag
8117 Emissionsinsats, gemensamt styrda företag
8118 Emissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8120 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i  8121 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag
8122 Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag
8123 Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8130 Resultatandelar från handels­bolag (intresseföretag), gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 8131  Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
8132 Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda företag)
8133 Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det finns ett ägarintresse i)
8170 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 8171 Nedskrivningar av andelar i intresseföretag
8172 Nedskrivningar av långfristiga­fordringar hos intresseföretag
8173 Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8174 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8176 Nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8177 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8180 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 8181 Återföringar av nedskrivningar av andelar i intresseföretag
8182 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag
8183 Återföringar av nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag
8184 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag
8186 Återföringar av nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8187 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

 

82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

8210 Utdelningar på andelar i andra företag 8212 Utdelningar, övriga företag
8216 Insatsemissioner, övriga företag
8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag 8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag
8222 Resultat vid försäljning av lång­fristiga fordringar hos andra företag
8223 Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar 8231 Valutakursvinster på långfristiga fordringar
8236 Valutakursförluster på långfristiga fordringar
8240 Resultatandelar från handels­bolag (andra företag)
8250 Ränteintäkter från lång­fristiga­fordringar hos och värdepapper i andra företag 8251 Ränteintäkter från långfristiga fordringar
8252 Ränteintäkter från övriga värdepapper
8254 Skattefria ränteintäkter långfristiga tillgångar
8255 Avkastningsskatt kapitalplacering
8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag 8261 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag
8262 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag
8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag 8271 Nedskrivningar av andelar i andra fordföretag
8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag
8273 Nedskrivningar av övriga värde­papper hos andra företag
8280 Återföringar av nedskriv­ningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag 8281 Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag
8282 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag
8283 Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag
8290 [Ej K2] Värdering till verkligt värde, anläggningstillgångar 8291 [Ej K2] Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar
8295 [Ej K2] Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument

 

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 8311 Ränteintäkter från bank
8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar
8314 Skattefria ränteintäkter
8317 Ränteintäkter för dold räntekompensation
8319 Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar
8320[Ej K2] Värdering till verkligt värde, omsättningstillgångar 8321[Ej K2] Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8325[Ej K2 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.-tillg.)
8330 Valutakursdifferenser på kort­fristiga fordringar och placeringar 8331 Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar
8336 Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar
8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
8360 Övriga ränteintäkter från koncernföretag 8361 Övriga ränteintäkter från moderföretag
8362 Övriga ränteintäkter från dotterföretag
8363 Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag
8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8380 Återföringar av nedskriv­ningar av kortfristiga placeringar
8390 Övriga finansiella intäkter

 

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

8400 Räntekostnader (gruppkonto)
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 8411 Räntekostnader för obligations­förlags- och konvertibla lån
8412 Räntedel i årets pensionskostnad
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit
8415 Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut
8417[Ej K2] Räntekostnader för dold räntekompensation m.m.
8418 Avdragspost för räntesubventioner
8419 Övriga räntekostnader för lång­fristiga skulder
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder 8421 Räntekostnader till kreditinstitut
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter
8424 Räntekostnader byggnadskreditiv
8429 Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder
8430 Valutakursdifferenser på skulder 8431 Valutakursvinster på skulder
8436 Valutakursförluster på skulder
8440 Erhållna räntebidrag
8450[Ej K2] Orealiserade värdeför­ändringar på skulder 8451[Ej K2] Orealiserade värdeförändringar på skulder
8455[Ej K2] Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument
8460 Räntekostnader till koncernföretag 8461 Räntekostnader till moderföretag
8462 Räntekostnader till dotterföretag
8463 Räntekostnader till andra koncernföretag
8480[Ej K2] Aktiverade ränteutgifter
8490 Övriga skuldrelaterade poster 8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m

 

85 (Fri kontogrupp)

 

86 (Fri kontogrupp)

 

87 (Fri kontogrupp)

 

88 Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder för juridisk person och enskild näringsidkare
8810 Förändring av periodiseringsfond 8811 Avsättning till periodiseringsfond
8819 Återföring från periodiseringsfond
Bokslutsdispositioner för samtliga företagsformer
8820 Mottagna koncernbidrag
8830 Lämnade koncernbidrag
8840 Lämnade gottgörelser
8850 Förändring av över­avskrivningar 8851 Förändring av överavskrivningar, avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
8852 Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar
8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier
8860 Förändring av ersättningsfond 8861 Avsättning till ersättningsfond för inventarier
8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar
8864 Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel
8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar
8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar
8869 Återföring från ersättningsfond
8890 Övriga bokslutsdispositioner 8892 Nedskrivningar av konsoliderings­karaktär av anläggningstillgånga
8896 Förändring av lagerreserv
8899 Övriga bokslutsdispositioner

 

89 Skatter och årets resultat

8910 Skatt som belastar årets resultat
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning
8940[Ej K2] Uppskjuten skatt
8980 Övriga skatter
8990 Resultat 8999 Årets resultat