Mall för förkortad resultat och balansräkning enligt K2

Denna mall med en förkortad resultat- och balansräkning bygger på poster från den kompletta K2-mallen. Vad gäller förvaltningsberättelsen påverkas denna inte varför den utelämnats i exemplet. För förvaltningsberättelsen hänvisas till den kompletta K2-mallen.

De rader  som innehåller belopp har tagits med i denna mall. Det innebär att en förkortad resultaträkning kan komma att innehålla fler rader än vad som anges nedan, till exempel övriga rörelsekostnader samt resultat från andelar i koncernföretag. I mallen har även en del rader döpts om. Det är tillåtet att anpassa namn på raderna om det bättre beskriver postens innehåll.

Förkortad resultat- och balansräkning får användas av mindre företag oavsett om företaget tillämpar K2 eller K3. I K2-regelverket ska de sammanslagna resultat- och balansräkningarna följa en i regelverket angiven form. Vill du se den kompletta formen för hur sammanslagna resultat- och balansräkningar ska se ut i K2 hittar du dem i punkterna 4.4 och 4.8 i kapitel 4 i K2.

I mallens vänstra kolumn, under ”Srf”, återfinns hänvisningar till de efterföljande kommentarerna i form av avsnittsnummer. I samma kolumn finns en klassificering av noterna enligt följande indelning:

ÅRL = Obligatorisk upplysning enligt direkt hänvisning till årsredovisningslagen.
GRS = Obligatorisk upplysning med hänvisning till den goda redovisningsseden.
FT = Frivillig tilläggsupplysning.

I mallens högra kolumn återfinns Srf konsulternas förslag till kopplingar mellan konton i BAS och respektive rad.

Här kan du ladda ner 2.5-2.7 Mall för förkortad resultat och balansräkning enligt K2 som pdf >>

Hänvisningarna i mallen hittar du här >>