Srf U 4: Avskrivningar på maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar – femårsregeln – Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Uppdaterad 2020-01-17

Uttalande

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) får använda en schablonmässigt antagen nyttjandeperiod på fem år (femårsregeln) post för post på hela anskaffningsvärdet utan en reducering av ett eventuellt restvärde.

Inget hindrar att företaget samtidigt för andra tillgångar gör en annan bedömning av nyttjandeperioden, dvs. avskrivning utifrån den faktiska nyttjandeperioden. Om företaget tillämpar metoden att ta hänsyn till restvärde vid beräkning av avskrivningsbart belopp, ska den användas på samtliga delposter av samma slag.

Frågeställning

Enligt punkt 10.27 får nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar bestämmas till fem år (femårsregeln). Den fråga som tas upp i detta uttalande är om ett företag får tillämpa femårsregeln post för post eller om företaget måste tillämpa femårsregeln konsekvent på samtliga anläggningstillgångar.

Motivering

Enligt punkt 10.21 ska varje anläggningstillgång skrivas av för sig.

Ett företag kan beräkna det avskrivningsbara beloppet på två olika sätt, antingen genom att det avskrivningsbara beloppet minskas med tillgångens restvärde vid nyttjandeperiodens slut eller genom att beräkna avskrivningen på hela anskaffningsvärdet utan hänsyn till eventuellt restvärde. Om företaget tillämpar metoden att minska det avskrivningsbara beloppet med restvärdet ska denna metod, enligt punkt 10.25 andra stycket, användas på samtliga delposter av samma slag.

Enligt punkt 10.27 kan ett företag välja att tillämpa en schablonmässigt antagen nyttjandeperiod på fem år (femårsregeln). Metoden att minska anskaffningsvärdet med ett restvärde får inte användas om företaget tillämpar femårsregeln, se punkt 10.25, tredje stycket. Se även exempel 10 b.

Enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 ÅRL ska samma principer för värdering av delposter tillämpas konsekvent från ett räkenskapsår till ett annat. I punkt 2.3 anges att ett företag får ändra princip för värdering till någon av de metoder som anges i det allmänna rådet.

Av kommentaren till punkterna 10.25 och 10.27 framgår bland annat:

”Av punkt 10.25 framgår att avskrivning kan göras på två olika sätt. … Ett företag kan t.ex. välja att skriva av sina kontorsmöbler på fem år enligt punkt 10.27 och samtidigt ta hänsyn till restvärde vid beräkningen av avskrivningsunderlaget för sina lastbilar.”

Ovanstående innebär att ett företag post för post kan välja om nyttjandeperioden ska vara den verkliga eller den schablonmässiga femårsperioden i de fall tillgångens avskrivningsbara belopp motsvarar tillgångens anskaffningsvärde, dvs. då någon reduktion inte görs för restvärdet.

Tillämpning BFNAR 2017:3 Årsbokslut

I BFNAR 2017:3 Årsbokslut finns regler (punkterna 2.3, 9.21, 9.25 och 9.27) som motsvarar de som behandlas i detta uttalande. Vad som framgår av uttalandet är tillämpligt även då BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas. Detta gäller inte om första stycket i punkt 1.7 (K3-reglerna) tillämpas.