Srf U 14: Bruttoredovisning av pågående arbeten – Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Uttalande

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) ska i balansräkningen bruttoredovisa ej avslutade tjänste- och entreprenaduppdrag som är uppdrag till fast pris och redovisas enligt alternativregeln. Kvittning ska enbart göras mellan inkomster och utgifter inom varje projekt.

Frågeställning

Pågående arbete avseende tjänste- och entreprenaduppdrag som är uppdrag till fast pris som inte är avslutade och redovisas enligt alternativregeln ska i balansräkningen redovisas till totala aktiverade utgifter minskat med det belopp som fakturerats. Är skillnaden positiv är posten en tillgång, är den negativ är posten en skuld, se punkt 6.24.

I punkt 4.7 anges att i de olika posterna (pågående arbete för annans räkning på såväl tillgångs- som skuldsidan) ska redovisas ”pågående arbete för annans räkning till fast pris där arbetet redovisas enligt alternativregeln”.

Betyder skrivningarna att kvittning ska göras mellan aktiverade utgifter och fakturerat belopp på varje enskilt uppdrag (bruttoredovisning) eller ska kvittning ske mellan samtliga nedlagda utgifter på alla uppdrag och samtliga fakturerade belopp och bara en post redovisas i balansräkningen (nettoredovisning)?

Motivering

Skrivningarna i punkterna 4.7 och 6.24 ger inget tydligt svar på frågan om det är brutto- eller nettoredovisning som gäller. Då punkt 4.7 hänvisar till punkt 6.24 bör frågan analyseras utifrån skrivningen i punkt 6.24. I kommentaren till punkten anges följande:

”Skillnaden mellan aktiverade utgifter och fakturering ska redovisas i balansräkningen i posten Pågående arbete för annans räkning. Är värdet på de aktiverade utgifterna högre än vad som fakturerats beställaren är posten en tillgångspost. I motsatt fall är posten en skuldpost.”

En grundläggande princip i årsredovisningslagen är kvittningsförbudet. I K2 anges att det finns ett undantag från kvittningsförbudet. Undantaget är just kvittning av fakturerade belopp mot nedlagda kostnader vid värdering av uppdrag till fast pris och hänvisning sker till punkt 6.24. Inte heller denna skrivning tydliggör om det är för hela balansposten kvittning kan göras, eller om det är inom varje enskilt uppdrag kvittning kan göras.

Då det inte är tydligt uttryckt om kvittningsmöjligheten i punkt 6.24 avser varje enskilt uppdrag eller hela balansposten bör man resonera utifrån de grundläggande reglerna avseende kvittning. Som nämnts är kvittningsförbudet en grundläggande princip i årsredovisningslagen. Traditionellt brukar det anges att kvittning ändå kan göras mellan tillgångar och skulder eller avsättningar i de fall det råder så kallad legal kvittningsrätt. En förutsättning brukar också vara att gäldenären har för avsikt att kvitta.

I de fall K2 inte ger tydligt uttryck för hur kvittning kan göras bör resonemanget om legal kvittning anses gälla. Eftersom kvittning legalt inte kan göras mellan olika företag kan inte olika poster som hör till olika företag kvittas mot varandra. Resonemanget leder till att kvittningsmöjligheten i punkt 6.24 bara ska avse möjligheten att kvitta utgifter och inkomster avseende ett och samma projekt och inte hela balansposten.

Tillämpning BFNAR 2017:3 Årsbokslut

I BFNAR 2017:3 Årsbokslut finns regler (punkterna 4.6 och 5.24) som motsvarar de som behandlas i detta uttalande. Vad som framgår av uttalandet är tillämpligt även då BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas. Detta gäller inte om första stycket i punkt 1.7 (K3-reglerna) tillämpas.