Srf U 13: Hänvisning från tillgångspost i balansräkningen till not om ställd säkerhet – Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Uttalande

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) ska vid tillgångsposten i balansräkningen hänvisa till en eventuell not om ställd säkerhet i de fall säkerheten avser en enskild tillgång i balansräkningen.

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) Årsbokslut behöver inte hänvisa till en eventuell not om ställd säkerhet.

Frågeställning

I K2 punkt 4.7 och 4.8 anges uppställningsformen för företagets balansräkning. Vid rubriken för tillgångar finns en hänvisning till notkravet i 5 kap. 14 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL om ställda säkerheter. Enligt 5 kap. 3 § ÅRL ska hänvisning göras vid de poster i balansräkningen som noterna hänför sig till.

Frågeställningen gäller om K2 anger att hänvisning ska göras från tillgångsposten i det fall det finns en not om ställd säkerhet som hör till en enskild tillgång.

Motivering

I K2 punkt 4.7 och 4.8 anges uppställningsformen för företagets balansräkning. Vid rubriken för tillgångar finns en hänvisning till notkravet i 5 kap. 14 § ÅRL om ställda säkerheter och till punkterna 18.13 och 18.14 i K2 som anger vad noten om ställda säkerheter ska innehålla för upplysningar.

Att hänvisning sker från rubriknivån för tillgångar och inte från varje enskild tillgångspost innebär enligt vår bedömning att notkravet gäller alla underrubriker för tillgångsposter där det ställts en säkerhet. Att hänvisningen står på rubriknivån för tillgångar och inte vid varje tillgångspost är endast en praktisk fråga.

Enligt 5 kap. 3 § ÅRL ska hänvisning göras vid de poster i balansräkningen som noterna hänför sig till. Lagparagrafen återfinns i K2 i kapitel 18 Noter, under rubriken grundläggande bestämmelser. I anslutning till lagparagrafen anges i punkt 18.2:

”Noterna ska presenteras i följande ordning:

a) redovisningsprinciper,

b) noter till enskilda poster i enlighet med 5 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554), och

c) övriga noter.”

Av kommentaren till punkten framgår att noter som avser redovisningsprinciper och övriga noter inte behöver knytas till en viss post.

Enligt 5 kap. 14 § ÅRL ska ett företag som ställt säkerhet lämna upplysning om säkerheternas omfattning, art och form. Vad detta innebär förtydligas i K2 under rubriken Noter till balansräkningen i punkterna 18.13 och 18.14. I exempel 18 e ger även BFN ett exempel på hur noten kan utformas för ett företag som lämnat olika sorters säkerheter.

Vår bedömning är att det ska göras en hänvisning från tillgångsposten i balansräkningen i det fall en enskild tillgång är ställd som säkerhet. Bedömningen är gjord utifrån hänvisningen i uppställningsformen för balansräkningen och placeringen av lagkravet i kapitel 18.

Det innebär t.ex. att om ett företag har ställt en fastighet som säkerhet ska hänvisning göras från posten Byggnader och mark till noten om ställda säkerheter. Har företaget en bil med äganderättsförbehåll ska hänvisning göras från posten Inventarier, verktyg och installationer. I det fall företaget har lämnat en företagsinteckning finns det däremot inte någon särskild tillgång kopplad till den ställda säkerheten och då ska inte någon hänvisning till noten göras från balansräkningens tillgångssida.

Tillämpning BFNAR 2017:3 Årsbokslut

I ett årsbokslut ska upplysning om ställda säkerheter lämnas enligt 6 kap. 5 § andra stycket 4 bokföringslagen. Upplysningen ska avse säkerhetens omfattning, art och form. I BFNAR 2017:3 Årsbokslut finns regler (punkterna 17.9 och 17.10) som motsvarar de som behandlas i detta uttalande avseende innehållet i upplysningen. I uppställningsformen för balansräkningen i punkterna 4.6 och 4.7 finns däremot inte någon hänvisning till upplysningarna. Vår bedömning är därför att det inte behöver göras någon hänvisning från tillgångsposten till upplysningen om ställd säkerhet då BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas.