Srf U 12: Kravet att kommentera en variation av nettoomsättningen med mer än 30 procent mellan åren då förkortad resultaträkning tillämpas – Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2

Uppdaterad 2020-01-17

Uttalande

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) behöver inte, om företaget valt att tillämpa förkortad resultaträkning, kommentera att nettoomsättningen har varierat mer än 30 procent mellan åren.

Frågeställning

Måste ett företag som tillämpar K2 och som tillämpar förkortad resultaträkning kommentera att nettoomsättningen har varierat mer än 30 procent mellan åren?

Motivering

Enligt punkt 5.5 andra stycket i K2 ska ett företag när nettoomsättningen i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har varierat mer än 30 procent mellan åren kommentera detta. Av sista stycket i punkt 5.5 framgår att ett företag som redovisar en resultaträkning i förkortad form ska lämna uppgift om bruttoresultat i stället för nettoomsättning.

Kravet på kommentar i andra stycket punkt 5.5 gäller posten nettoomsättning och i det fall denna redovisas i flerårsöversikten. Eftersom någon nettoomsättning inte behöver anges i flerårsöversikten av ett företag som tillämpar förkortad resultaträkning finns inte något krav att kommentera en eventuell variation på mer än 30 procent mellan åren.

I sammanhanget bör kravet att upplysa om väsentliga händelser under året noteras. Beror t.ex. en väsentlig ökning av nettoomsättningen på att en ny produktgren har etablerats finns en skyldighet att lämna upplysning om det i förvaltningsberättelsen, se punkt 5.4 i K2.