Srf U 11: Årligen återkommande utgifter – Frivillig återgång till korrekt periodisering – Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Uppdaterad 2020-01-17

Uttalande

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) får, om företaget valt att tillämpa förenklingen om återkommande utgifter i punkt 7.9, frivilligt återgå till att periodisera utgifterna korrekt.

Frågeställning

Kan ett företag som tillämpar K2 och som i tidigare bokslut tillämpat förenklingsregeln i punkt 7.9 avseende årligen återkommande utgifter kliva ur den regeln och återgå till korrekt periodisering?

Motivering

Enligt punkt 7.9 i K2 kan ett företag under vissa förutsättningar underlåta att periodisera årligen återkommande utgifter. Av kommentartexten följer att det, trots kravet på konsekvent tillämpning enligt 2 kap. 4 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554); ÅRL, är möjligt att underlåta att periodisera en specifik återkommande utgift men inte en annan.

I punkt 2.3 i K2 finns ett undantag från ÅRLs regel om konsekvent tillämpning. I punkten anges att i de fall K2 anger olika metoder får företaget byta till en angiven metod, trots ÅRLs krav på konsekvent tillämpning. I kommentaren till denna punkt räknas ett antal fall upp där företagen kan välja mellan olika metoder. Bland exemplen finns punkten om återkommande utgifter (punkt 7.9) med.

Kommentaren till punkt 2.3 är väldigt lik den kommentar som finns vid punkt 7.9. Läses kommentaren för sig kan det tolkas som att ett företag inte kan ändra metod. Vår uppfattning är att kommentaren ska läsas ihop med den allmänna rådspunkten. I punkten ges möjlighet att bryta mot ÅRLs krav på konsekvent tillämpning i de fall det allmänna rådet anger olika metoder. Vår tolkning är att punkt 7.9 omnämns i kommentaren som ett exempel på när det finns olika metoder angivna i det allmänna rådet.

Anta att ett företag valt att tillämpa punkt 7.9 på så sätt att två olika typer av utgifter (t.ex. försäkring och billeasing) som är återkommande inte periodiseras. Företaget kan då, med stöd av punkt 2.3, välja att frivilligt återgå till att göra en korrekt periodisering av båda utgifterna. Men kommentartexten innebär också att företaget kan välja att återgå till att göra korrekt periodisering för den ena utgiften, men fortsätta att tillämpa förenklingen för den andra utgiften.

Förutom ovanstående resonemang utifrån faktiska skrivningar i K2 menar vi att det följer av allmänna redovisningsprinciper att det alltid är möjligt att börja tillämpa en mer korrekt periodisering. Av det följer att eftersom punkt 7.9 är en förenklingsregel som företagen får tillämpa, kan ett företag alltid välja att avsluta tillämpningen av densamma.

Tillämpning BFNAR 2017:3 Årsbokslut

I BFNAR 2017:3 Årsbokslut finns regler (punkterna 2.3 och 6.9) som motsvarar de som behandlas i detta uttalande. Vad som framgår av uttalandet är tillämpligt även då BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas. Detta gäller inte om första stycket i punkt 1.7 (K3-reglerna) tillämpas.