Srf U 10: Uppskrivning av byggnad och mark – Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2

Uppdaterad 2018-10-12

Uttalande

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) får skriva upp byggnad och mark till högst
taxeringsvärdet. Möjligheten till uppskrivning ska bedömas var för sig av byggnad och mark.

Frågeställning

Enligt K2 punkterna 10.40 och 10.42 får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp byggnad och
mark till högst taxeringsvärdet. Innebär regeln att uppskrivning kan ske av mark eller byggnad var för
sig eller ska det totala taxeringsvärdet för fastigheten beaktas vid uppskrivningen?

Motivering

Begreppen byggnad och mark är fristående avskrivningsenheter vilket innebär att bedömningen ska
göras separat för var och en av dem vad gäller avskrivning enligt punkt 10.22 och nedskrivning enligt
punkt 10.32.

Av punkt 10.22 framgår att ”mark, markinventarier respektive övriga markanläggningar, byggnad
byggandsinventarier och tillkommande utgifter avseende dessa tillgångar utgör separata
avskrivningsenheter och ska skrivas av var för sig”.

Av punkt 10.32 framgår att ”varje avskrivningsenhet ska nedskrivningsprövas var för sig”.

Enligt vår uppfattning är det orimligt att göra en annan indelning av fastigheten i samband med
eventuell uppskrivning. Det innebär att om det bokförda värdet på byggnaden överstiger
taxeringsvärdet kan ingen uppskrivning göras av det värdet men om taxeringsvärdet på marken för
samma fastighet överstiger bokfört markvärde kan uppskrivning göras av det värdet.

Observera däremot att 4 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) kräver att tillgången har ”ett
tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde” för att möjlighet till
uppskrivning ska komma ifråga. Vidare är uppskrivning endast tillåten i aktiebolag och ekonomiska
föreningar.

Exempel:

Redovisat värde Taxeringsvärde
Byggnad 800 600
Mark 100 1 000
Summa 900 1 600

Uppskrivning av mark kan göras med 900 till 1 000, vilket medför att det totala redovisade värdet efter uppskrivningen uppgår till 1 800.