Srf U 9: Förskott enligt femtusenkronorsregeln – Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Uppdaterad 2020-01-17

Uttalande

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) får ta upp ett erhållet förskott som understiger 5 000 kronor som intäkt vid betalningstidpunkten. På samma sätt får ett erlagt förskott som understiger 5 000 kronor tas upp som kostnad. Det innebär att förskott som betalas innan en vara börjat levereras eller en tjänst börjat tillhandahållas inte behöver periodiseras.

Frågeställning

Punkt 2.4 i K2 lyder ”Ett företag behöver inte periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kronor, trots det som anges i 2 kap. 4 § första stycket punkten 4 årsredovisningslagen (1995:1554).” I Srf U 1 Tillämpning av femtusenkronorsregeln i K2 anges bl.a. att en bedömning ska göras för varje enskild utgift eller inkomst. Den fråga som tas upp i detta uttalande är om regeln är tillämplig även på förskott som betalas innan en vara börjat levereras eller en tjänst börjat tillhandahållas.

Motivering

För mindre företag som upprättar årsredovisning är K2 ett förenklingsregelverk. Förenklingarna ger företagen möjlighet att bl.a. välja olika schablonlösningar och att underlåta att periodisera mindre belopp. Den så kallade femtusenkronorsregeln i punkt 2.4 i K2 är ett sådant exempel. Regeln är ett undantag från periodiseringsprincipen i 2 kap. 4 § första stycket punkten 4 årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.

Enligt punkt 2.4 behöver inte inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kronor periodiseras.

Med inkomst avses enligt punkt 6.2 det som ett företag tar emot eller kommer att ta emot för egen räkning till följd av en transaktion och som ökar företagets eget kapital. Tillskott eller insättning från företagets ägare är inte en inkomst.

Med utgift avses enligt punkt 7.2 det som ett företag lämnar eller kommer att lämna till följd av en transaktion och som minskar företagets eget kapital. En överföring till företagets ägare som direkt minskar företagets eget kapital är inte en utgift.

En förskottsbetalning innebär att företaget tar emot en betalning eller gör en utbetalning utan att någon vara eller tjänst har levererats. Eftersom betalning sker innan leverans uppkommer det samtidigt en skuld eller tillgång som motsvarar in- eller utbetalningen. Företagets eget kapital har varken minskat eller ökat till följd av betalningen. Skillnaden mellan redovisade tillgångar och redovisade skulder förändras inte.

Förskottet kommer däremot att påverka företagets eget kapital när en vara levereras eller en tjänst utförs. Enligt Srf konsulterna är detta en avgörande faktor i bedömningen av vad som är inkomst enligt punkt 6.2 samt utgift enligt punkt 7.2. Detta synsätt talar för att förskott som understiger 5 000 kronor inte behöver periodiseras, även om de inte leder till en direkt förändring av eget kapital.

Enligt förordet till K2 präglas det allmänna rådet av förenklingar. Avsikten är att underlätta för de mindre företagen med enklare förhållanden. Även detta talar för att förskott som kommer att leda till en förändring av eget kapital omfattas av punkt 2.4. Sammantaget är det Srf konsulternas uppfattning att punkt 2.4 innebär att förskott som understiger 5 000 kronor och betalas innan en vara börjat levereras eller en tjänst börjat tillhandahållas inte behöver periodiseras. Det innebär att en inkomst kan tas upp som intäkt och en utgift tas upp som kostnad vid betalningstidpunkten.

Det ska observeras att hänsyn ska tas till väsentlighetsregeln i 2 kap. 3 a § ÅRL. Att inte periodisera många små förskott korrekt kan leda till att det uppstår ett väsentligt fel i årsredovisningen. Om så är fallet får inte lättnaden i punkt 2.4 tillämpas. För bedömning kring denna fråga hänvisar vi till våra skrivningar i Srf U 1 Tillämpning av femtusenkronorsregeln i K2.

Tillämpning BFNAR 2017:3 Årsbokslut

I BFNAR 2017:3 Årsbokslut finns regler (punkterna 2.4, 5.2 och 6.2) som motsvarar de som behandlas i detta uttalande. Vad som framgår av uttalandet är tillämpligt även då BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas. Detta gäller inte om första stycket i punkt 1.7 (K3-reglerna) tillämpas.