Srf U 6: Omprövning av avskrivningsplan – Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Uppdaterad 2020-01-17

Uttalande

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) får ompröva en avskrivningsplan trots att denna inte är uppenbart felaktig enligt de förenklingsregler som K2 tillåter.

Frågeställning

Enligt punkt 10.26 i K2 ska en fastställd avskrivningsplan omprövas endast om nedskrivning gjorts eller om planen uppenbart är felaktig.

Frågan är hur begreppet ”uppenbart felaktigt” ska tolkas. Ska det ställas i relation till reglerna i K2 eller kan förenklingsregeln med fem års avskrivningstid utan restvärde i vissa fall ses som att planen är ”uppenbart felaktig” trots att det är tillåtet enligt K2?

Motivering

I kommentaren till punkten 10.26 anges att ett företag inte löpande ska pröva om den fastställda avskrivningsplanen är rätt, utan den nyttjandeperiod och den avskrivningsmetod som initialt beslutades ska användas även om förutsättningarna har ändrats. Vidare anges att om avskrivningsplanen är ”uppenbart felaktig” ska den ändras. Som exempel anges att om nyttjandeperiod eller avskrivningsmetod väsentligt påverkats av antingen en tidigare felaktig bedömning eller ändrade förutsättningar ska avskrivningsplanen ändras.

Det är självklart att ett företag ska ompröva avskrivningsplanen om denna avviker mot vad K2 tillåter. Lika självklart synes det vara att K2 inte kräver omprövning av en fastställd avskrivningsplan som ryms inom K2. Srf konsulternas slutsats är att ett företag som tillämpar K2 får ompröva en fastställd avskrivningsplan om denna är uppenbart felaktig i relation till vad som är företagsekonomiskt rimligt. Detta innebär att ett företag alltid kan välja att tillämpa punkten 10.25 andra stycket.

Enligt Srf konsulternas uppfattning ska ingen retroaktiv omräkning ske om avskrivningsplanen ändras till följd av omprövning. Kvarvarande bokfört värde på anläggningstillgången, minskat med eventuellt fastställt restvärde, fördelas ut över den kvarvarande nyttjandeperioden enligt den nya avskrivningsplanen.

Tillämpning BFNAR 2017:3 Årsbokslut

I BFNAR 2017:3 Årsbokslut finns en regel (punkt 9.26) som motsvarar den som behandlas i detta uttalande. Vad som framgår av uttalandet är tillämpligt även då BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas. Detta gäller inte om första stycket i punkt 1.7 (K3-reglerna) tillämpas.