Srf U 7: En eller flera anläggningstillgångar – Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Uppdaterad 2020-01-17

Uttalande

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2) får vid bedömning av om det föreligger en eller flera anläggningstillgångar hämta vägledning från vad som gäller vid den skattemässiga bedömningen.

Frågeställning

Hur ska reglerna om vad som utgör en anläggningstillgång tolkas?

Punkt 10.2 i K2 anger bland annat att delar som har ett naturligt inbördes samband och förvärvas för att användas som en enhet utgör en anläggningstillgång. Hur ska det tolkas om till exempel en lastbil och ett släp förvärvas tillsammans vid ett tillfälle?

Motivering

Huruvida flera delar av en enhet utgör separata anläggningstillgångar eller en enda anläggningstillgång regleras i punkt 10.2. Flera delar av en enhet utgör en anläggningstillgång om varje del är nödvändig för att enheten ska kunna fungera i enlighet med sin grundläggande funktion. Även delar som har ett naturligt inbördes samband och förvärvas för att användas som en enhet utgör en anläggningstillgång.

I kommentaren till punkt 10.2 anges som exempel att ett konferensbord med tillhörande stolar ska räknas som en enhet eftersom de har ett naturligt samband och har förvärvats för att användas som en enhet. Ett exempel när det inte utgör en enhet är när ett företag förvärvar tio kopieringsmaskiner vid samma tillfälle, detta eftersom varje maskin fungerar för sig själv och används separat.

Vidare tillåter punkt 10.5 i K2 att om anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång understiger ett halvt prisbasbelopp får utgiften redovisas som kostnad direkt. Kommentaren innehåller delvis samma exempel som tagits upp under punkt 10.2 om vad som utgör en anläggningstillgång. Det anges också i kommentaren att om flera olika materiella anläggningstillgångar anskaffas och de kan anses ingå som ett led i en större investering får utgifterna redovisas som kostnad om det sammanlagda anskaffningsvärdet för investeringen understiger ett halvt prisbasbelopp.

Enligt 18 kap. 4 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL får ett företag omedelbart avdrag för en utgift som avser inventarier av mindre värde. Mindre värde definieras enligt följande:

”Med mindre värde avses att anskaffningsvärdet exklusive mervärdesskatt understiger ett halvt prisbasbelopp. Finns det ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de anses vara inventarier av mindre värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.”

Srf konsulternas uppfattning är att punkt 10.2, i kombination med punkt 10.5, ska tolkas som att företag som tillämpar K2 ska aktivera sådana mindre utgifter som skattelagstiftningen inte medger omedelbart avdrag för. De exempel som finns i kommentaren till punkt 10.2 är i det närmaste identiska med de exempel som finns i förarbetena till 18 kap. 4 § andra stycket IL. Även i Skatteverkets ställningstagande Inventarier av mindre värde och begreppen naturligt samband och större inventarieanskaffning (diarienummer 131 819602-09/111) tas exemplet med konferensbordet och stolarna upp.

Srf konsulternas slutsats är att om det rör sig om investeringar där delarna förvisso kan anses ha ett naturligt samband, men det finns ingen möjlighet att få omedelbart avdrag enligt skattelagstiftningen, får företaget redovisa det som flera anläggningstillgångar.

Om ett företag förvärvar ett släp och en lastbil bör K2 tolkas på så sätt att företaget kan välja att redovisa lastbilen och släpet som två tillgångar. Släpet har förvisso ett naturligt samband med lastbilen. De kan till och med ha förvärvats i syfte att användas tillsammans. Däremot är inte släpvagnen nödvändig för att bilen ska fungera i enlighet med sin grundläggande funktion. Släpvagnen i sin tur kan användas tillsammans med andra bilar. Enligt Srf konsulternas uppfattning får lastbil och släpvagn redovisas som separata anläggningstillgångar.

Ser företaget släpet och lastbilen som två anläggningstillgångar ska företaget ha en avskrivningsplan för släpet och en för lastbilen. Om företaget byter släpvagn ska det inte ses som reparation och underhåll av en tillgång, utan som förvärv av en ny.

Tillämpning BFNAR 2017:3 Årsbokslut

I BFNAR 2017:3 Årsbokslut finns regler (punkterna 9.2 och 9.5) som motsvarar de som behandlas i detta uttalande. Vad som framgår av uttalandet är tillämpligt även då BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas. Detta gäller inte om första stycket i punkt 1.7 (K3-reglerna) tillämpas.